หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลลาว
โปรแกรมทัวร์
วิธีการจองทัวร์

โปรแกรมทัวร์

 โปรแกรมทัวร์เที่ยวลาวใต้
 โปรแกรมลาวใต้ ปากเซ Adventure Tour
 โปรแกรมทัวร์ลาว+อุบลฯ
 โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง
 โปรแกรมทัวร์เที่ยว กัมพูชา
 โปรแกรมทัวร์ เวียดนาม
 โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา
  -  ทัวร์เที่ยวสิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน พัก4 ดาว รับด่านเชียงของ
 วิธีการจองทัวร์ กับเราครับ
 ล่องแพลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

ข้อมูลลาว

  -  การเตรียมต้วเพื่อไปเที่ยวลาว ปากเซ
  -  เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี
  -  ตลาดดาวเรืองและดิวตี้ฟรี
  -  นำ้ตก ตาดเยือง
  -  น้ำตกกวางสี
  -  น้ำตกตาดคอนพะเพ็ง
  -  น้ำตกตาดฟาน
  -  น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)
  -  นําตกตาดอีตู้
  -  นําตกหลีผี
  -  ประวัติจำปาสักแบบย่อ
  -  ปราสาทวัดพู
  -  ผาแต้ม ก่อนประวัตฺศาสตร์ 3000 ปี
  -  แผนที่จําปาสัก
  -  แผนที่ปากเซ
  -  ภัตตาคารบาเจียง
  -  รถโดยสารระหว่างประเทศ อุบล-ปากเซ
  -  ร้านอาหารจำปาสายเซ
  -  ร้านอาหารทัวร์ลาว
  -  ร้านอาหารแพคำฟอง
  -  ร้านอาหารมณีพร
  -  ร้านอาหารมานิยม
  -  ร้านอาหารแสงอารุณ
  -  รายละเอียดทัวร์ลาว
  -  โรงแรมแก้วทิพย์
  -  โรงแรมคำฟอง
  -  โรงแรมคําเจริญ
  -  โรงแรมจำปาสักแกรนด์
  -  โรงแรมจำปาสักพาเลซ
  -  โรงแรมจำปาสายเซ
  -  โรงแรมจำปาหลัก2
  -  โรงแรมดอกคูณ
  -  โรงแรมไผ่ถาวร
  -  โรงแรมสายลมเย็น2
  -  โรงแรมสิทธิราช
  -  โรงแรมแสงอรุณ
  -  โรงแรมเอราวัณริเวอร์ไซด์
  -  โรงเเรมพูเทวะดา ปากซ่อง
  -  สามพันโบก อุบลราชธานี
  -  อุทยานบาเจียง น้ำตกตาดผาส้วม

กลุ่มข้อมูลลาว

 โรงแรมระดับ 3 ดาว
 โรงแรมระดับ 4 ดาว
 สถานที่ท่องเที่ยวลาวใต้
 สถานที่ท่องเที่ยว อุบลฯ
 ร้านอาหารที่ใช้บริการ
 ประวัติจำปาสักแบบย่อ
 แผนที่ปากเซและจําปาสัก
 การเตรียมต้วเพื่อไปทัวร์ลาว
 รถโดยสารระหว่างประเทศ อุบล-ปากเซ
Custom Search
ชมรูปทริปที่ผ่านมา
ปราสาทวัดภู
คอนพะเพ็ง
ใบอนุญาตประกอบการนำเที่ยว
ไกด์สวยๆ
เช่ารถ คลิ๊ก
 
 
  โปรแกรมทัวร์ > โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา > ทัวร์เที่ยวสิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน พัก4 ดาว รับด่านเชียงของ
ทัวร์เที่ยวสิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน พัก4 ดาว รับด่านเชียงของ
ทัวร์เที่ยวสิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน พัก4 ดาว รับด่านเชียงของ ราคา 7,900 บาท ย้อนรอยอารยะธรรมสิบสองปันนา โปรแกรมไปรถกลับรถ 4 วัน 3 คืน พัก4 ดาว รับด่านเชียงของ ราคา 7,900 บาท ...
 รายละเอียด

ทัวร์เที่ยวสิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน พัก4 ดาว รับด่านเชียงของ ราคา 8,900 บาท
ย้อนรอยอารยะธรรมสิบสองปันนา โปรแกรมไปรถกลับรถ 4 วัน 3 คืน พัก4 ดาว รับด่านเชียงของ ราคา 8,900 บาท

 

 

ย้อนรอยอารยะธรรมสิบสองปันนา

ย้อนรอยอารยะธรรมสิบสองปันนา

โปรแกรมไปรถกลับรถ 4 วัน 3 คืน

วันที่หนึ่ง  เชียงของ-หลวงน้ำทา-เมืองหล้า   B/L/D

05.00 น. รับคณะที่ อ. เชียงของ จ. เชียงราย รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ ออกเดินทางสู่ท่าเรือผ่านพิธีการตรวจคนเข้าลาว นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงประมาณ 5 นาที สู่เมืองห้วยทราย สปป.ลาว นำคณะเดินทางขึ้นรถปรับอากาศลาว เดินทางไปตามเส้นทาง R 3 A ซึ่งเป็นเส้นทางที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทาง Logistics ใน การลำเลียงสินค้าจากจีนสู่ประเทศไทย ลาว พม่า โดยทางรัฐบาลลาวได้รับการสนับสนุนเงินจาก ธนาคารพัฒนาแห่งเอเซีย ปัจจุบันได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้มีการเปิดใช้เมื่อปี พ.ศ. 2551 สภาพ เส้นทางเป็นที่ราบสลับกับเขาเป็นบางช่วง ตลอดสองข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ลัดเลาะไปตามไหล่เขา สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านของชาวลาว เปรียบได้กับการย้อนอดีตไปเมื่อหลายปีก่อน

12.30 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่เมืองหลวงน้ำทา  แล้ วออกเเดินทางต่อสู่สามแยกนาเตย ไปยังชายแดนลาวที่ ด่านบ่เต็น ผ่านพิธีการ ข้ามสู่ประเทศจีนที่ด่านบ่หาน เราจะออกเดินทางต่อไปยังเมืองหล้าซึ่งเป็นหนึ่งอำเภอหนึ่งในจังหวัดสิบสอง ปันนา เข้าสู่ที่พัก

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินช้อปปิ้งที่ถนนคนเเดิน

วันที่สอง  เมืองหล้า-ตลาดเช้า-ถ้ำเทวโลกเมืองยวง-หมู่บ้านกาหลันป้า-วัดสวนหม่อน-เชียงรุ้ง-โชว์พาราณสี     B/L/D

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า  ออกเดินชมวิถีชีวิตชาวเมืองหล้าที่ตลาดเช้าใกล้กับโรงแรม  แล้วออก เดินทางต่อไปยังถ้ำเทวโลกเมืองยวง ถือได้เป็นดินแดนมหัสจรรย์ สวนอุทธยานแห่งชาติสิบสองปันนาเขตป่าร้อนชื้น ข้างในมีถ้ำเทวโลกเมืองยวงหรือถ้ำควายขาว มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง ควายทรพีชนพ่อ มีตำนานเรื่องเล่ามากมาย ปัจจุบันไดัรับการอนุมัติให้เป็นวนอุทธยานแห่งเขตป่าร้อนชื้น

 

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร  ต่อ ด้วยการช้อปปิ้งที่ร้านหยกแท้ของรัฐบาล เข้าชมหมู่บ้านกาลันป้า หมูบ้านที่อุดมไปด้วยผักผลไ้ม้ เป็นหมู่บ้านชาวไทยลื้อที่มีการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของพี่น้องชาวไทยลื้อ ไว้เป็นอย่างดี พร้อมชมตลาดนัดของชนเผ่าน้อย และวัดไทยใหญ่ วัดมหาสุทธาวาส หรือวัดสวนหม่อน ที่มีความงดงามอ่อนช้อย ต้นกำเนิดศิลปะล้านนา และล้านช้าง เข้าแวะชิมชา ชาที่ขึ้นชื่อของชาวสิบสองปันนาที่ไม่มีวันหมดอายุยิ่งเก่ายิ่งดี

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น  พอได้เวลานำพาคณะไปดูโชว์พาราณสี เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่หลงเหลือ เป็นศิลปะชั้นยอดที่หาชมได้ยาก กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม  วัดหลวงเมืองลื้อ-สวนม่านทิง-สวนป่าดงดิบ-สวนสมุนไพรไทยลื้อ     B/L/D

06.00 น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหารเช้า  หลัง อาหารนำคณะไปทำบุญไว้พระที่วัดหลวงเมืองลื้อ ซึ่งบริษัทพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าว จำกัด สิบสองปันนายูนานได้ทุ่มเงินลงทุนเองถึง 350 ล้านหยวน เพื่อสร้างวัดนิกายหินยานหรือเถรวาท มีพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้ เริ่มสร้างตั้งแต่ปี พ.ส. 2548 สืบ เนื่องมาจากตระหนักดีว่าศาสนามีความสำคัญมีประวัติอันยาวนานในสิบสองปันนา พอๆกับในแถบเอเซัยอาคเนย์ เช่น ไทย ลาว กัมพูชา พม่า นอกจากนี้วัฒนธรรมทางด้านศาสนา และ วัฒนธรรมพื้นเมืองที่ตกทอดมาช้านาน ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสงฆ์สิบสองปันนา เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และเป็นทที่ชาวไทยลื้อเป็นที่สืบค้นเรื่องราวบรรพบุรุษของตัวเองได้  เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยพืชสมุนไพรไทยลื้อ ศาสตร์การแพทย์ของจีนอีกแขนงหนึ่ง

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง  ณ ภัตราคาร  หลัง อาหารเที่ยงออกเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์นานาชนิด ชมการแสดงสัตว์แสนรู้มากมาย และการแสดงพื้นเมืองของชาวชนเผ่าต่างๆ ชมหมู่บ้านของชาวชนเผ่าไอนี(อีก้อ) เย้าฯลฯ  หลังจากนั้นเที่ยวชมสวนม่านทิง ซึ่งเป็นสวนที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง มีศาลเจ้า 8 เหลี่ยม สร้างขึ้นใน คศ. 1701 เป็นสถาปัตยะกรรมที่ผสสานเข้ากันระหว่างไทยใหญ่ หลังจากนั้นชมวัด ป่าเจ  ซึ่งเป็นวิทยาลัยพุทธศาสนาของสิบสองปันนา สาขามณฑลยูนาน   หลัง จากเดินเที่ยวชมจนเหนื่อยแล้วมีโปรแกรมพิเศษเข้าแซ่เท้าเพื่อเป็นการผ่อน คลายกล้ามเนื้อ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่างๆ เช่น บัวหิมะ น้ำมันกระดูกงู ดีหมี ฯลฯ

18.00 น.รับประทานอาหารเย็นแบบไทยลื้อ  พร้อมโชว์การแสดงของชนกลุ่มน้อย ต่อด้วยการช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน พักผ่อนตามอัทยาศัย

วันที่สี่  เชียงรุ้ง-บ่หาญ-บ่เต็น-ห้วยทราย-เชียงของ    B/L/D

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า  เก็บภาพความประทับใจ ออกเดินทางสู่ด่านบ่หาญ ชายแดนจีนผ่านพิธีการออกเมืองสู่ประเทศลาว

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง  ออกเดินทางสู่เมืองหลวงน้ำทา สู่เมืองห้วยทราย

16.30 น. คณะเดินทางถึงเมืองห้วยทราย ผ่านพิธีการข้ามด่าน ข้ามโขงสู่เมืองเชียงของ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ที่ร้านอาหาร เดินทางกลับพร้อมความประทับใจจากทีมงาน

 

*สิ่งที่ควรเตรียมไป-สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขวนยาว,หมวก,ร่ม,ไฟฉาย,ยารักษาโรค,รองเท้าสวมใส่สบาย,     รวมทั้งคนรู้ใจ

*โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา เราจะถือเอาประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

หมายเหตุ :

      ตามนโยบาย ของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมืองกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไป ได้รู้จักในนามร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ , หยก , ชา , นวดฝ่าเท้า , ไข่มุก , ผี ซิ่ว ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุลงในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุุกท่านทราบว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 45 นาที ซื้อ หรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น 

อัตราค่าบริการ  ท่านละ 8,900 บาท (ราคานี้คิดที่ 35 ท่าน ขึ้นไป) 

 อัตราค่าบริการนี้รวม                             

-ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน  (พักห้องละ 2 ท่าน )           

-ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ

-ค่าอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ+ค่าพาหนะที่ใช้         

-ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

-ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบปกติ 1,000 บาท

-ค่ามัคคุเทศน์ท้องถิ่นนำเที่ยว (พูดไทย)

 การสำรองที่นั่ง

     1.  ส่งหนังสือเดินทางและวางเงินมัดจำท่านละ 3,000 บาท

     2.  ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระวันเดินทาง

เอกสารหนังสือเดินทาง

     1.  หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)

     2.  หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่า และ ตราเข้า - ออก

     3.  รูปถ่ายสีหน้าตรง มีพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ ต้องไม่ใช่รูปสติ๊คเกอร์หรือ รูป พริ้นต์จากคอมพิวเตอร์  (ต้องเป็นรูปถ่ายใหม่ไม่เกิน 6 เดือน)

     4.  กรุณาส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน

 สนใจ โทรมาสอบถามตรงที่ 082-3048419 ,088-0916883, ตั้งโต๊ะ045-210754 Email :tbb_tour@hotmail.com  (Id line:tongra24)พิเศษ!! กรณี 30 ท่านขึ้นไป(ราคาพิเศษ)

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน ไป - กลับ 3 น้ำตก

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน ไป - กลับ คอนพระเพ็ง

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน 

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์วังเวียง 3 วัน 2 คืน

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน 

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์เวียงจันทน์ 2 วัน 1 คืน

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน รับสนามบินหลวงพระบาง

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์หลวงพระบาง 4 วัน 3 คืน รับหน้าด่าน จ.หนองคาย

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน 

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน  มีกระเช้า บาน่าฮิลล์

โปรแกรมพร้อมราคาเที่ยว ทัวร์กัมพูชา 3 วัน 2 คืน

กลุ่มคำถามที่ต้องการคำตอบ 

ทัวร์ลาวใต้   ทัวร์ลาวใต้ จากอุบล   ทัวร์ลาวใต้ โดยเครื่องบิน   ทัวร์ลาวใต้ pantip   ทัวร์ลาวใต้ บริษัทไหนดี   ทัวร์ลาวใต้ 2 วัน 1 คืน   ทัวร์ลาวใต้แบบประหยัด   ทัวร์ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน   ทัวร์ลาวใต้ 1 วัน  ลาวใต้   เที่ยวลาวใต้ pantip   เที่ยวลาวใต้ ด้วยตัวเอง   เที่ยวลาวใต้ ปากเซ   เที่ยวลาวใต้ด้วยตัวเอง pantip   เที่ยวลาวใต้ จากอุบล   เที่ยวลาวใต้ แบบประหยัด  ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน   เที่ยวลาวใต้ 2 วัน 1 คืน   เที่ยวลาวใต้ 1 วัน   เช่ารถตู้อุบล   เช่ารถไปลาว   ชมรูปทริปที่ผ่านมา   ทัวร์ไทย-ลาว   เที่ยวลาว-ไทย 

 สนใจ โทรมาสอบถามตรงที่ 082-3048419 ,088-0916883, ตั้งโต๊ะ045-210754 Email :tbb_tour@hotmail.com  (Id line:tongra24)

 

ชมรูปทริปที่ผ่านมา
ใบประกอบการบริษัท ที.บี.บี. การท่องเที่ยว จำกัด
ชมเว็บเพื่อนบ้าน
ตลาดดาวเรือง
ชมรูปทริปที่ผ่านมา
laostai.com
น้ำตกตาดผาส้วม
สามพันโบก
 
  Copyright @ 2011 laostai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.