หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลลาว
โปรแกรมทัวร์
วิธีการจองทัวร์

โปรแกรมทัวร์

 โปรแกรมทัวร์เที่ยวลาวใต้
 โปรแกรมลาวใต้ ปากเซ Adventure Tour
 โปรแกรมทัวร์ลาว+อุบลฯ
 โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง
 โปรแกรมทัวร์เที่ยว กัมพูชา
 โปรแกรมทัวร์ เวียดนาม
  -  โปรแกรมเที่ยวเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน รับจาก กทม.พัก 4 ดาวราคา 7,500 บาท เท่านั้น
  -  เที่ยวเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน รับมุกดาหาร พัก 4 ดาว 6,500 บาท
 โปรแกรมทัวร์สิบสองปันนา
 วิธีการจองทัวร์ กับเราครับ
 ล่องแพลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

ข้อมูลลาว

  -  การเตรียมต้วเพื่อไปเที่ยวลาว ปากเซ
  -  เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี
  -  ตลาดดาวเรืองและดิวตี้ฟรี
  -  นำ้ตก ตาดเยือง
  -  น้ำตกกวางสี
  -  น้ำตกตาดคอนพะเพ็ง
  -  น้ำตกตาดฟาน
  -  น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)
  -  นําตกตาดอีตู้
  -  นําตกหลีผี
  -  ประวัติจำปาสักแบบย่อ
  -  ปราสาทวัดพู
  -  ผาแต้ม ก่อนประวัตฺศาสตร์ 3000 ปี
  -  แผนที่จําปาสัก
  -  แผนที่ปากเซ
  -  ภัตตาคารบาเจียง
  -  รถโดยสารระหว่างประเทศ อุบล-ปากเซ
  -  ร้านอาหารจำปาสายเซ
  -  ร้านอาหารทัวร์ลาว
  -  ร้านอาหารแพคำฟอง
  -  ร้านอาหารมณีพร
  -  ร้านอาหารมานิยม
  -  ร้านอาหารแสงอารุณ
  -  รายละเอียดทัวร์ลาว
  -  โรงแรมแก้วทิพย์
  -  โรงแรมคำฟอง
  -  โรงแรมคําเจริญ
  -  โรงแรมจำปาสักแกรนด์
  -  โรงแรมจำปาสักพาเลซ
  -  โรงแรมจำปาสายเซ
  -  โรงแรมจำปาหลัก2
  -  โรงแรมดอกคูณ
  -  โรงแรมไผ่ถาวร
  -  โรงแรมสายลมเย็น2
  -  โรงแรมสิทธิราช
  -  โรงแรมแสงอรุณ
  -  โรงแรมเอราวัณริเวอร์ไซด์
  -  โรงเเรมพูเทวะดา ปากซ่อง
  -  สามพันโบก อุบลราชธานี
  -  อุทยานบาเจียง น้ำตกตาดผาส้วม

กลุ่มข้อมูลลาว

 โรงแรมระดับ 3 ดาว
 โรงแรมระดับ 4 ดาว
 สถานที่ท่องเที่ยวลาวใต้
 สถานที่ท่องเที่ยว อุบลฯ
 ร้านอาหารที่ใช้บริการ
 ประวัติจำปาสักแบบย่อ
 แผนที่ปากเซและจําปาสัก
 การเตรียมต้วเพื่อไปทัวร์ลาว
 รถโดยสารระหว่างประเทศ อุบล-ปากเซ
Custom Search
ชมรูปทริปที่ผ่านมา
ปราสาทวัดภู
คอนพะเพ็ง
ใบอนุญาตประกอบการนำเที่ยว
ไกด์สวยๆ
เช่ารถ คลิ๊ก
 
 
  โปรแกรมทัวร์ > โปรแกรมทัวร์ เวียดนาม > โปรแกรมเที่ยวเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน รับจาก กทม.พัก 4 ดาวราคา 7,500 บาท เท่านั้น
โปรแกรมเที่ยวเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน รับจาก กทม.พัก 4 ดาวราคา 7,500 บาท เท่านั้น
โปรแกรมเที่ยวเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน รับจาก กทม.พัก 4 ดาวราคา 7,500 บาท เท่านั้น เที่ยว2มรดกโลกของเวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง 2 มรดกโลก เว้ ดานัง ฮอยอัน รับ กทม. พัก 4 ดาว ราคา 7,500 บาท เท่านั้น
 รายละเอียด

 

โปรแกรมเที่ยวเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน รับจาก กทม.พัก 4 ดาวราคา 7,500 บาท เท่านั้น
เที่ยว2มรดกโลกของเวียดนามกลาง ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง 2 มรดกโลก เว้ ดานัง ฮอยอัน รับ กทม. พัก 4 ดาว ราคา 7,500 บาท เท่านั้น

เที่ยว2มรดกโลกของเวียดนามกลาง

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง 2 มรดกโลก เว้ ดานัง ฮอยอัน
เว้...พระราชวังโบราญ วัฒนธรรมอันเก่าแก่ และวัดเทียนมู่อันศักดิ์สิทธิ์

ดานัง มหานครอันดับ4ของเวียดนาม
ฮอยอันเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณ สนุกสนานกับการช้อบปิ้ง

ไปรถ-กลับรถ 6 วัน 5 คืน
วันที่หนึ่ง : กรุงเทพมหานคร - มุกดาหาร
18.00 น. รับคณะที่จุดนัดพบ

19.00 น. ออกเดินทางสู่จ.มุกดาหาร บริการของว่างและน้ำดื่มบนรถ
วันที่สอง : มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - เว้
06.00 น. คณะเดินทางถึง อ.เมืองมุกดาหาร พักเข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัว รับประทานอาหาร(1) โรงแรมพลอยพาเลส

08.00 น.ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 สู่ แขวงสะหวันนะเขต ลาว แล้วมุ่งสู่ชายแดนลาว-เวียดนาม ด้วยเส้นทางเศรษฐกิจสายใหม่หมายเลข 9
12.00 น. รับประทานอาหาร(2)ที่บริเวณชายแดนลาว ด่านแดนสวรรค์ ผ่านพิธีการเดินทางออกจากลาวเข้าสู่เวียดนามที่ ด่านพรมแดนลาวบาว นำท่านชม อุโมงค์วินห์ม็อก ณ เมืองดงฮา หลุมขุดหลบภัยช่วงสงครามความยาวกว่า 1 กิโลเมตร บรรจุคนได้นับพันคน กลมกลืนกับธรรมชาติ ดูภายนอกแทบมองไม่เห็นร่องรอยประวัติศาสตร์ของเวียดนาม จากนั้น มุ่งหน้าสู่ นครเว้ผ่าน สะพานเฮียนเรือง จุดแบ่งเวียดนามเหนือ-ใต้ มีแม่น้ำเบนฮายขวางกั้นแบ่งแยกจาก
19.00 น.ถึงเมือง เว้ รับประทานอาหารค่ำ(3) ณ ภัตตาคาร แล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก GREEN HUE HOTEL หรือเทียบเท่า(4ดาว)

วันที่สาม : วัดเทียนมู่ - พระราชวังดายโน้ย - สุสานไคดิงห์ - ดานัง
06.00 น. อรุณสวัสดิ รับประทานอาหารเช้า(4) ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เจดีย์เทียนมู่ ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น เข้าเยี่ยมชมพระราชวัง ดายโน้ย หลังสิ้นสุดราชวงศ์เหงียน มองเห็นป้อมฝูซวนสูงเด่น ผ่านประตู เที่ยงวันชม พระราชวังไทฮวา ศาลเจ้าจักรพรรดิ พิพิธภัณฑ์ราชวงศ์ หรือจะเลือกเช่าชุดถ่ายรูป ฮ้องเต้ –ฮองเฮา เก็บไว้เป็นที่ระลึก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) นำท่านชมสุสานKhai Dinh ซึ่ง เป็นสุสานของจักรพรรดิที่ออกแบบสร้างผสมผสาน ด้วยศิลปะ แบบ ฝรั่งเศสและเวียดนามได้อย่างลงตัว ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทาง สู่ เมืองดานัง ลอดอุโมงค์ ภูเขาฮายเวิ่น ยาว 6.3 ก.ม. เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในแถบอินโดจีน แล้วนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์จาม ที่รวบรวมสิ่งของและประวัติของชาวอณาจักรจามปาในยุกรุ่งเรืองในอดีต
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(6)แล้วนำท่านเข้าพักที่โรงแรมเมืองดานัง Danang Riverside Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ : ดานัง-เมืองโบราณโฮ่ยอัน- หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-หาดลังโก- ตลาดดองบา - ล่องเรือมังกร
06.00 น. อรุณสวัสดิตอนเช้า บริการอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเที่ยว ชมเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม มนต์เสน่ห์ของเมืองแห่งนี้ที่ตัวเมืองโบราณ ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าพันปี ชมย่านการค้าของชาวจีนตรงไปไหว้พระและเจ้าแม่ทับทิมที่ วัดฟุกเกี๋ยน ที่ชาวจีนฟุกเกี๋ยนให้ ความเคารพนับถือ, ศาลเจ้าของเจ้าจีนสะพานญี่ปุ่นหรือ สะพานเกาไลเวียน สัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูก สร้างเพื่อเชื่อมชุมชน 2 แห่งเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี สถาปัตยกรรมไม่ซ้ำแบบ ทั้งในด้าน ศิลปะการ แกะสลัก หลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของฮอยอัน (เมืองฮอยอันไม่ อนุญาตให้นำรถเข้า การเดินชมเมืองจึงเป็น วิธีการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในเมืองฮอยอัน) ถึงหมู่บ้านหินอ่อน นอนเนื๊อก แกะสลักหินอ่อนส่งจำหน่ายทั่วโลก และเป็นช่างแกะที่มี ฝีมือประณีต เลือกดูเลือกซื้อตาม อัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองเว้
12.00 น. เต็มอิ่มกับอาหารกลางวันแบบซีฟู๊ต (8) ณ ภัตตาคารที่ชายทะเลลังโก เข้าสู่เมมืองเว้ นำท่านช้อปปิ้งที่

ตลาดดองบา ซึ่งเป็นตลาดพื้นเมือง เลือกซื้อหาของใช้และของฝาก อาทิ เช่น หมวก,กระเป๋า,เสื้อผ้า,กาแฟ,ขนม ฯลฯ
18.00 น. บริการอาหารค่ำ(9) ณ ภัตตาคารในเมืองเว้ จากนั้น ลงเรือมังกร ล่องแม่น้ำหอมร่วมสัมผัสบรรยากาศชาววังสมัยเก่า ชมสีสันและชีวิตยามราตรี ของชาวเมืองเว้ ขับกล่อมด้วยเสียงเพลงพื้นบ้านจากสาวชาวเว้ ที่ดั่งเช่นที่เคยเล่นเพลงถวายจักรพรรดิเมื่อครั้งอดีต เข้าสู่ที่พักในเมืองเว้ Century Riverside Hotel HUE หรือเทียบเท่า(4ดาว)

วันที่ห้า : นครเว้ - สะหวันนะเขต - มุกดาหาร
06.00 น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหาร(10) ออกเดินทางตามเส้นทางไปชายแดนลาวบาว แวะช็อบปิ้ง สินค้าปลอดภาษี ที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษ ลาวบาว สินค้าจากต่างประเทศมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อ
12.30 น. รับประทานอาหาร(11)ที่ ภัตตาคารเซโปน ฝั่งเวียดนาม ออกเดินทางต่อสู่ประเทศลาวเข้า แวะนมัสการ

พระธาตุอิงฮัง สถานที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จ พระธาตุส่วนชี่โครงประดิษฐานไว้ ได้เวลา ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 สู่ อ.เมืองมุกดาหาร

18.00 น.รับประทานอาหารเย็น(12)ที่ร้านอาหารเมืองมุกก่อนออกเดินทางกลับ

วันที่หก :  มุกดาหาร - กรุงเทพมหานคร
05.00 น.ถึงกรุงเทพมหานครพร้อมความประทับใจจากทีมงาน

 

 

อัตราค่าบริการ   ท่านละ 7500 บาท (ราคานี้คิดที่ 35 ท่านขึ้นไป)

*** นอนเดี่ยวเพิ่ม คนละ 2,000 บาท
อัตรานี้รวม - ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามพรมแดนไทย - ลาว - เวียดนาม
- ค่ารถยนต์นำเที่ยวลาว-เวียดนาม ตลอดรายการ
- ค่าอาหาร จำนวน 12 มื้อ
- ค่าที่พัก 3 คืน (4ดาว2คืน3ดาว1คืน)
- ค่ามัคคุเทศก์ลาว-เวียดนาม พนักงานบริการ และค่าเข้าชมสถานที่
- ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์


อัตรานี้ไม่รวม - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานบริการและคนขับ (เป็นน้ำใจ)
- ค่ารถยนต์ส่ง อ.เมืองมุกดาหาร – รับ อ.เมืองมุกดาหาร
- วีดีโอ/ คาราโอเกะ / วงดนตรี / บริการเสริมพิเศษ
- ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
เตรียมเดินทาง - หนังสือเดินทาง (PASS PORT) ไม่ต้องมีรูปถ่ายส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7วัน

 

ชมรูปทริปที่ผ่านมา
ใบประกอบการบริษัท ที.บี.บี. การท่องเที่ยว จำกัด
ชมเว็บเพื่อนบ้าน
ตลาดดาวเรือง
ชมรูปทริปที่ผ่านมา
laostai.com
น้ำตกตาดผาส้วม
สามพันโบก
 
  Copyright @ 2011 laostai.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
Popularne pozyczka 5000 kasa stefczyka tarnów, dzięki nowelizacjom w prawie, są coraz pozyczka do 3 osób. Nowe regulacje mają na celu ochronę konsumentów i objęcie większym nadzorem procedur udzielania pożyczek pozabankowych chwilówki plac wolności rzeszów x kom. Nowe przepisy opierają się na pożyczki dla zatrudnionych na czarno góra zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym net credit splata pozyczki irlandia. Weszły one w życie z dniem 11 marca 2016 r. chwilówka dla studenta ranking Poniżej zamieszczamy ich przegląd. Firma pożyczkowa musi dysponować minimalnym kapitałem początkowym w wysokości 200 tys. zł – kapitał ten nie może pochodzić z pożyczek eurobank pożyczka online pl. W ten sposób postarano się wyeliminować z rynku małe firmy, które powstawały tylko po to, aby w jak najkrótszym czasie oszukać rzesze klientów udzielanie pożyczek zwolnione z vat. Nadzór nad firmami pożyczkowymi może prowadzić Komisja Nadzoru Finansowego z o.o. udziela pożyczki vivus. KNF w razie wątpliwości może objąć monitoringiem warunki oferowanych pożyczek pożyczka 3000 online. Firma pożyczkowa, która utrudni działania czy umowa pożyczki może być bez odsetek hipotecznych, może zostać obarczona karą do 500 tys. zł credit agricole kredyt mieszkaniowy kalkulator. Niektórzy eksperci uważają, że optymalna karą za nielegalne praktyki, byłoby 1 mln zł. wynagrodzenie z tytułu pożyczki hipotecznej Ustalono także, że wszystkie koszty pożyczki nie mogą być wyższe niż 100% kwoty udzielonej koszty umowy pożyczki rodzinnej, uwzględniając cały okres kredytowania czesc pozyczki hipoteczne. Ponadto maksymalne opłaty oraz odsetki z tytułu opóźnień w umowa pożyczki od wspólnika spółki cywilnej uchwała spłacie nie mogą przekraczać 6-krotności stopy lombardowej kredytu ustalanej przez NBP pożyczka z zfśs a zwolnienie szpitalne. Koszty udzielenia pożyczki nie mogą przekroczyć 25% kwoty udzielonej pożyczki pożyczki bez bik poznan poland, a koszty pozaodsetkowe w skali roku nie mogą być większe niż 30% gdzie dostać kredyt dla zadłużonych. Chwilówki mogą być obarczone odsetkami ustawowymi tarnow pozyczki bez qica, czyli maksymalnie 4-krotnością kredytu lombardowego NBP pożyczka na doposażenie stanowiska pracy chomikuj.